Biodujos (Žalia energija) - Biodujų, elektros ir šilumos gamyba

Po bioetanolio gamybos likę žlaugtai maišomi su papildomomis organinėmis medžiagomis ir biodujų reaktoriuose biologinio proceso metu gaminamos biodujos.

Biodujos – tai organinių medžiagų biologinio irimo (biodegradacijos) procese susidaręs metano (CH4) ir angliarūgštės (CO2) dujų mišinys.

Per metus pagaminama apie 25 milijonai Nm3 biodujų.

Pagamintos biodujos deginamos termofikacinės elektrinės kogeneratoriuose bei garo katiluose. Bendras elektros ir šilumos galingumas siekia 16,5MW.

Dalis pagamintos šilumos ir elektros energijos sunaudojama technologiniame procese.
Likusi dalis pagamintos elektros energijos parduodama AB LESTO.
Likutinė šilumos energija parduodama AB „Panevėžio energija“ Pasvalio rajoninei katilinei.

 2015 FINANSINIŲ METŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS (audituota)

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Šilumos gamyba, tūkst. Eur Šilumos perdavimas. tūkst. Eur Mažmeninis aptarnavimas, tūkst. Eur Karšto vandens tiekimas, tūkst. Eur
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
2. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 1047,37 0,0 0,0 0,0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 52,01 0,0 0,0 0,0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 5,48 0,0 0,0 0,0
5. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
6. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 115,06 0,0 0,0 0,0
7. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 97,83 0,0 0,0 0,0
8. Personalo sąnaudos 63,96 0,0 0,0 0,0
9. Mokesčių sąnaudos 6,88 0,0 0,0 0,0
10. Finansinės sąnaudos 30,34 0,0 0,0 0,0
11. Administracinės sąnaudos 5,66 0,0 0,0 0,0
12. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 3,31 0,0 0,0 0,0
13. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
14. Kitos paskirstomos sąnaudos 3,44 0,0 0,0 0,0
15. Nepaskirstomos sąnaudos 0,00 0,0 0,0 0,0
  Iš viso: 1431,33 0,0 0,0 0,0

Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

Bendrovės finansinės ataskaitos:

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2017 m.
Valdymo organo narys Darbo užmokestis (iš viso, EUR) Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, EUR) Su darbo užmokesčiu susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos, kita) (iš viso, EUR)
       
Vienasmenis valdymo organas 49 343,65 4 111,97
Iš viso: 49 343,65 4 111,97
© UAB „Kurana“ - Visos teisės saugomos. Bioetanolis, etanolis, kvietrugiai, trąšos, pašarai.